• DR. RASHEL BODY LOTION

ID : 13204

DR. RASHEL BODY LOTION

₨ 1,499 (Fixed)

Type : Sell

Description

DR. RASHEL BODY LOTION

මෙම නිෂ්පාදනය මගින් ඔබට ලැබෙන වාසි,

🔺සම පැහැපත් කරයි.

🔺බිල්චින් ආසාදන සුව කරයි.

🔺සම නිරෝගීමත් කරයි.

🔺කුරුලෑ සුව කරයි 

🔺කුරුලෑ නිසා හටගත් කලු පැහැති ලපකැලැල් මකා දමයි.

🔺සම ප්‍රකෘතිමත් කරයි.

🔺සමේ ඇති සිදුරු මකා දමයි.

🔺බ්ල්චින් ආසාදන සුවපත් කර සමට නිරෝගීමත් බවක් එක්කරයි.

🔺කුරුලෑ සහා කුරුලෑ නිසා හටගත් කලු පැහැති ලපකැලැල් මැකි සම ප්‍රකෘතිමත් කරයි.

🔺සමේ ඇති සිදුරු මැකි සමට ආකර්ශනීය පැහැපත් බවක් එක්කරයි,

🔺සම පැහැපත් කර සම කහ පාටින් දිදුලවයි.

Contact Us : +94771397518

ONLINE PAYMENT AVAILABLE via Any Credit/Debit Card, Sampath Vishwa, EZ Cash, FriMi

Facebook https://www.facebook.com/Cosmeticslankalkofficial?mibextid=ZbWKwL

Instagram: https://instagram.com/cosmeticslankalk_pvtltd?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Wholesale & Resale 

https://www.facebook.com/groups/136388865204684/?ref=share

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads