• විදේශගත වීම සදහා ඉක්මනින් අඩුවට විකිණීමට ඇත.
  • විදේශගත වීම සදහා ඉක්මනින් අඩුවට විකිණීමට ඇත.
  • විදේශගත වීම සදහා ඉක්මනින් අඩුවට විකිණීමට ඇත.
  • විදේශගත වීම සදහා ඉක්මනින් අඩුවට විකිණීමට ඇත.
  • විදේශගත වීම සදහා ඉක්මනින් අඩුවට විකිණීමට ඇත.

ID : 4916

විදේශගත වීම සදහා ඉක්මනින් අඩුවට විකිණීමට ඇත.

යාගොඩගෙවත්ත දික්කුඹුර අහංගම

Price On Call

Type : Sell
Perches/ Square feets : 62
Bathrooms : 1
Bedrooms : 2

Description

❤️ ගාල්ලේ 

❤️ අහංගම දික්කුඹුර හංදියේ, 

❤️පර්චස් 65 ක ඉඩමෙන් පර්චස් 32 නිවස විදේශගත වීමට ඉක්මනිම් විකිණීමට ඇත.

❤️ අහංගම බීච් එකට කිලෝමීටර් 4යි.

❤️ කරාපිටිය මහ රෝහලට කිලෝමීටර් 13

❤️ ඉමදූවට කිලෝමීටර් 2යි 

❤️ හබරාදුවට 13

❤️ පොලිසීය ඉමදූව

❤️ සියලූම බැංකූ ඉමදූව 

❤️හරි හතරැස් ඉඩම සින්නක්කර 

❤️ පොල් ගස් 17යි

❤️දෙල් ගස් 3යි

❤️ පුවක්,කොස් අබරැල්ල , අන්නාසී, දොඩම් අමතර ආදායම් සියලූම දේ ඉඩමේ තිබේ.

❤️ ලක්ශ 40කට විකිණීමට ඇත.

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads