• කඩුවෙල, කොතලාවල, පට්ටියව්ත්ත් පාරේ, පර්චස් 7.7 ක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත
  • කඩුවෙල, කොතලාවල, පට්ටියව්ත්ත් පාරේ, පර්චස් 7.7 ක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත
  • කඩුවෙල, කොතලාවල, පට්ටියව්ත්ත් පාරේ, පර්චස් 7.7 ක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත
  • කඩුවෙල, කොතලාවල, පට්ටියව්ත්ත් පාරේ, පර්චස් 7.7 ක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත
  • කඩුවෙල, කොතලාවල, පට්ටියව්ත්ත් පාරේ, පර්චස් 7.7 ක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත

ID : 8905

කඩුවෙල, කොතලාවල, පට්ටියව්ත්ත් පාරේ, පර්චස් 7.7 ක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත

Jayawadanagama

₨ 1,700,000 (Negotiable)

Type : Sell
Perches/ Square feets : 7.7
Bathrooms : 0
Bedrooms : 0
Second Phone Number : 0777870097
Third Phone Number : 0112075346

Description

කඩුවෙල පට්ටියව්ත්ත් පාරේ, පර්චස් 7.7 ක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.

⚫️ SLIIT CAMPUS එකට විනාඩි 3.

⚫️ කොතලාවල Highway එකට විනාඩියක් 1.

⚫️ හොරයිසන් විදුහලට විනාඩි 5.

⚫️ කොතලාවල පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකට විනාඩි 1

⚫️ කඩුවෙල ටෝව්න් එකට විනාඩි 3.

 👉 මුදල් හදිස්සියක් මත මිල ගනන් කතාකර ගත හැක ..

👉විස්තර සදහා අමතන්න ..

☎️ ඉසුරු 0777870097 / 0727870097

📍 https://maps.app.goo.gl/C1e8dW7gc77GsAQV8

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads