විනී හෙට්ටිගොඩ ‘කාටුන්’ 2022 -04-10

48

විනී හෙට්ටිගොඩ ‘කාටුන්’ 2022 -04-10

Previous article“බංකරයක් ඇතුලේ ඉන්න ගෝටාභය රාජපක්ෂ එළියට බහින්න ඕනෑ”
Next articleඉගිළෙන්න මොරදෙන්න..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here