උදය ගමාච්චි කාටූන් – 2022.01.23

13
Previous articleවිසඳුම් සොයන අලි-මිනිස් ගැටුම
Next article“අපේ රට තුළ මේ ප්‍රශ්නය විසඳ ගන්න බෑ. ජාත්‍යන්තරයට යොමුවීම හැර වෙන විසඳුමක් නෑ”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here