ඒ කාලේ සභාව තිබුණේ නෑ – සභාපතිගෙන් අමුතු උත්තරයක් !

මැදිගිරිය ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශයේ ඇතැම් ස්ථානවල විවිධ පුද්ගලයන් විසින්  ස්වාභාවික ජලබැස්ම අවහිර කරමින් විවිධ  ඉදිකිරීම් සිදු කරනු ලැබීම නිසා වැසි ජලය පිරී නිවෙස් ජලයෙන් යට වෙන තත්ත්වයක් උදා වී තිබේ.
මේ අතර ප්‍රදේශයේ කාණු පද්ධති සහ බෝක්කු ප්‍රාදේශීය සභාව විධිමත්ව ඉදි නොකිරීමත් සහ නඩත්තු නොකිරීමත් නිසා මැදිරිගිරිය 800 කොළණිය ප්‍රදේශයේ නිවෙස්වල ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටිති.
මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති එම්. ජී. යූ. එස්. කේ. වික්‍රමආරච්චි මේ පිළිබඳව පවසන්නේ මෙවැනි අදහසකි :
“ඔය ප්‍රදේශයේ එක් ජලබැස්මක් තිබුණා, මැදිරිගිරිය – දියසෙන්පුර ප්‍රධාන මාර්ගයට. අනෙක් ජලබැස්ම තිබුණේ ඉඩම් අතරින් බැස යන විදියටයි. මේ කියන ජලබැස්මවල් දෙකම අවහිර වන ලෙස විවිධ පුද්ගලයන් ඉඩම් කට්ටි කරලා විකුණලා. ඒ කාලේ සභාව තිබුණේ නෑ.”●

 

ශිවන්තිකා මුතුගලගේ – මැදිරිගිරිය.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 − 5 =