දකුණු පළාත් උසස් පෙළ සිසුන්ට ප්‍රශ්න පත්‍රය සමග උත්තරත් දීලා !

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලැබු උසස්පෙළ තෙවන වාර විභාග පරීක්ෂණයේ බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය විෂයේ ii වැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න සමග පිළිතුරු ද මුද්‍රණය කර තිබී ඇත.

පසුගිය 05 දා උදෑසන 11.30ට බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය විෂයට අදාළ දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රය සිසු-සිසුවියන්ට ලබාදිමට නියමිතව තිබූ අතර, ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය විවෘත කරන අවස්ථාවේ බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාර ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න සමග පිළිතුරු ද සඳහන් කර ඇති බව දැනගෙන තිබේ. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මුල් පිටුවේ ප්‍රශ්න 08ක් සඳහන් කර ඇති අතර, 02,03,04 යන පිටුවල එම ප්‍රශ්නවලට අදාළ පිළිතුරු සඳහන් කොට තිබී ඇත.

පසුව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල මගින් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න පමණක් ඇති මුල් පිටුව ඡයා පිටපත්කොට ලබාදෙන ලෙස පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට දුරකථන මාර්ගයෙන් දැනුම් දී ඇත. මේ නිසා පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් දැඩි අසීරුතාවකට පත්ව ඇත්තේ පාසල් රැසක ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර නොමැතිවීම නිසා ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × 1 =