තවත් සභාපති කෙනකුට ජනතා විරෝධය !

ආගරපතන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා  ආගරපතන, මනරාසී නගරයේ පාලම අසල ප්‍රදේශයේ වෙනත් කටයුතුවලට  යෝජිත බිමක ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා අනවසර ලෙස කඩ කාමර ඉදි කරමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ බදු මුදල් අවභාවිත කරමින් සිටින බව එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.
පසුගිය දා ආගරපතන ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික රැස්වීම පැවැත්වෙන අවස්ථාවේ එම ස්ථානයට රැස් වූ ජනතාව පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් මෙම අනවසර ඉදි කිරීම්වලට විරෝධතාව පළ කර ඇත. මෙම විරෝධතාවට ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රිවරුද සහාය පළ කර තිබේ.
මෙම ඉදි කිරීම් සිදු කරනු ලබන්නේ, නීත්‍යනුකූලව නිසි ලෙස අවසර ලබා ගෙන බවත්, ජනතාව සහ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් එල්ල කරන චෝදනා තමන්  ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් ආගරපතන සභාපතිවරයා මෙම විරෝධතාවලට පිළිතුරු වශයෙන් සදහන් කර ඇත●
Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × five =