උදය ගමාච්චි කාටූන් – ලංකා – 2022.01.02

22
Previous article“ඉදිරි සතියක් ඇතුළත ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා. සංස්ථාවට 51% යි, ලංකා අයි.ඕ.සී යට 49%යි”
Next articleතවත් සභාපති කෙනකුට ජනතා විරෝධය !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here