ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ නියමිත පටිපාටියෙන් තොරව සේවක උසස්වීම්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ නියමිත සේවක උසස්වීම් පටිපාටියෙන් තොරව දේශපාලන හිතවත්කම් මත උසස්වීම් 79 ක් ලබාදීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ගුවන් විදුලි සේවකයෝ පවසති.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙන්ම මුදල් අමාත්‍යාංශය ද නොමඟ යවමින් මෙලෙස උසස්වීම් ලබාදීමට කටයුතු කරමින් සිටිති. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ හෝ නොමැති පිරිස් වෙනුවෙන් සහකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරු ලබා දී ඇති අතර ඔවුන්ට තවමත් පත්වීම් ලිපි ලබා දී නැතත් ඔවුන් එම තනතුරු බලහත්කාරයෙන් දරමින් සිටින බව දන්වමින් ආයතන සේවකයෝ මුදල් ඇමති, ජනමාධ්‍ය ඇමති ඇතුළු වගකිවයුතු නිලධාරින්ට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 54 ක් මාසයකට වැය වන අතර ඉන් මිලියන 40 ක් භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබා දෙන්නේය. එසේ තිබියදී සේවක සංයුතියේ නැති තනතුරු වෙනුවෙන් වැටුප් ගෙවීමට සිදුවුහොත් වැය වන අමතර මුදල මසකට රුපියල් මිලියන 4 ඉක්මවන බවද සේවකයෝ පවසති.

උදාහරණයක් ලෙස රුපියල් 34,640.00ක වැටුපක් ලබන වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂවරයෙකු රුපියල් 81,960.00ක වැටුපක් ලබන සහකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරට පත් කළහොත්, සංස්ථාවට වැය කිරීමට සිදුවන අමතර මුදල එක් සේවකයකු වෙනුවෙන් රුපියල් 47,000.00 කි. ඊට අමතරව දීමනාවන් රැසකට ද සහකාර හා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරුන් හිමිකම් ලබයි.
වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ උසස්වීම් හා වැටුප් වර්ධක නොදෙන ලෙස ආණ්ඩුව නියම කර තිබියදී නව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරුන්, නව සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන්, නව කළමනාකරුවන් ඇතුළු තනතුරු රැසක් පිරිනැමීමට පාලන අධිකාරිය කටයුතු කරමින් සිටින බවද සේවකයෝ පවසති.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nine − four =