සියලු ඉන්ධන වර්ග වළ මිල ඉහළ දමයි

ඊයේ (20) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බව ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනය කරයි.

ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 20කින්, octane 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 23 කින්, ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10 කින්, සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 10 කින්ද භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10 කින්ද ඉහල දමා තිබේ.

මේ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් මීට පෙර රුපියල් 157 නව මිල රුපියල් 177ක්, ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 184ක් නව මිල රුපියල් 207ක්, ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 111යි නව මිල 121ක්, සුපර් ඩීසල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 144 වූ අතර එහි නව මිල 159ක්, භූමිතෙල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 77ක් වූ අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 87කි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sixteen + eight =