වහාම අත්අඩංගුවට ගනු !

රත් දෝතලු හෙවත් රන් දෝතලු යනු ජාතික රතු දත්ත ලේඛනය මගින් වඳවී යෑමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති ශාකයක් ලෙස නම් කළ ශාකයකි.

වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පන‌තේ 42 වගන්තිය යටතේ ඇති 8 වැනි උපලේඛනය මගින් ආරක්ෂිත ශාකයක් ලෙස රත් දෝතලු නම්කර ඇත. එවැනි ශාකයකට හානි කිරීම, ඉවත් කිරීම, කොටසක් ඉවත් කිරීම, කොටසක් සන්තකයේ තබාගැනීම ඊට අනුව නීතිවිරෝධී වේ. එය සංඥේය වරදක් හෙවත් වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගත හැකි වරදකි. මේ වරදට අධිකරණයකින් වරදකරු වන අයෙකුට, වසර 2 – 5 දක්වා සිර දඬුවමක් හෝ රුපියල් 10,000 – 20,000 අතර දඩයක් නියම කළ හැකිය.

සැලකිය යුතු කාලයක් තුළ රත් දෝතලු ශාකය රක්ෂිත වනාන්තර හෝ අභයභූමිවලින් හෝ හැර, වෙනත් ස්ථානවලින් වාර්තා වී නැත. එනම්, මේ ශාකයේ කොටස් ඉවත් කර ඇත්තේ රක්ෂිත වනාන්තරයකින් හෝ අභයභූමියකින් විය හැකිය. එවැනි ස්ථානයකින් ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම වන සංරක්ෂණ ආඥා පනතට සහ වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥා පනතට අනුව නීතිවිරෝධී වේ.
රටේ මුල් පුරවැසියා වන ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ මේ පිරිස ලබාදෙන මේ ආදර්ශය කුමක්ද?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

12 − 4 =