සියලුම ආණ්ඩුකාරවරුන්ට ඉල්ලා අස්වෙන්න කියයි

සියලුම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්ට වහාම ඉල්ලා අස්වෙන ලෙස ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් දැනුම් දී තිබේ. 

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මහතා විසින් තමන්ට ද එම දැනුම්දීම ලැබුණු බව තහවුරු කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට දිවයිනේ පළාත් සභා නවයේම කාලය ඉකුත් වී ඇති හෙයින් දැනට ඒවා පාලනය වන්නේ ආණ්ඩුකාරවරුන් මඟිනි. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × 3 =