රත්නපුර, බදුල්ල, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කවල ඡන්ද ප‍්‍රතිඵල ප‍්‍රමාද වන බව මැතිවරණ කොමිසම කියයි

රත්නපුර, බදුල්ල, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද විය හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

එම දිස්ත්‍රික්කවල බලපා ඇති අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ඇති වූ සුළු ගංවතුර තත්වයන් මීට බලපා ඇතැයි ද ඔවුන් කියා සිටී.

මෙම තත්ත්වය ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු බලපෑම් කර ඇති බවද කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ten + 6 =