ගෲෂා නම් තාත්තා ළඟ නවතින්න

ඔබේ අත රිදෙනවද
ආදරේ නම් අදින්නේ කොහොමද
මම පිරිමි ගෲෂා ය.
කොන්ක්‍රීට් පොතේ
නුපුරුදු අකුරින් ලියමි
මහ රෑ
සඳවත නැත කියා
ඇත්තටම ඔබ පායන්නේම නැද්ද
යළි අපේ අහසට
ගල් කුඩු හැලෙයි
නිදි නැති ඇසට
කළු සුදු හදවත කොහිද
සඳ වත නිදිද
ඔබේ හදවතේ උපන්
නොමළ මල් මිලානව ඇත
ගසකට වුණත් ආදරය ඕනෑ
ඔබට මෙන්
ඉතින් මයිකල් කුමාරයාණනි
රිසි නම්
රජු සහ මාලිගය අතැර
ගෲෂා නම් තාත්තා ළඟ නවතින්න

– විමලනාත් වීරරත්න

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

12 + 12 =