ආණ්ඩුව පැරකුම් සමුදුර වෑකන්දේ ජොගින් පාත් එකක් හදයි

නිලට නිලේ දිලෙන ජලේ රැලි පෙරලීලා
රළපනාවෙ පෙන ගොබ දී යන්නෙ බිඳීලා
ඈත ඈත වන සිරසේ කඳු රැලි මාලා
පාන සොඳුරු සිරි බලමින් ජොගින් කරල්ලා

රූප වගේ ඉටි රූපේ දිලෙන මැණිකෙලා
නෙරිය නැතත් ඩෙනිම ගහල යාවි නලෝලා
සේරු රෑන් පිහිනා යන අයුරු බල බලා
වෑකන්දේ සිසිල් සුළගෙ ජොගින් කරල්ලා

රටින් ගෙනා රෙදි ගවසා ඉන්නෙ සුන්දරා
රටින් ගෙනා වාහනයේ එන්නෙ සිරිදරා
රටින් ගෙනා හාල් කකා සිරුර සුව දරා
වෑකන්දේ ජොගින් කෙරුම හරිම මනහරා

අනුරපුරේ මඩකලපුවෙ දෙහිඅත්කණ්ඩියේ
අම්පාරේ කතරගමේ ගාලු මණ්ඩියේ
ගොවියන්ටත් සීනි මේද නැගුණු සන්දියේ
පුලතිසිපුර ජොගින් පාත් වරෙන් මල්ලියේ

කෑම බීම අඩුවක් නෑ බෙහෙත් ද ලාභයි
රජ මාළිග වගේ නිවෙස් හැමටම ඇතුවයි
එහෙම ලකේ මොන දුකක්ද සනීපෙ හන්දයි
වෑකන්දේ ජොගින් හැදුවෙ මරේ මරු තමයි…

-බණ්ඩාර වැවගෙදර 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

14 − 4 =