“බැසිල් රාජපක්ෂගෙ සල්ලි තියෙන්නෙ තිරු නඩේෂන් ගාව”

- අනුර දිසානායක (2017)

‘ඔය බැසිල් රාජපක්ෂගෙ සල්ලි තියෙන්නෙ තිරු නඩේෂන් ගාව. නිරූපමා රාජපක්ෂගෙ සැමියා ගාව. මේව ප්‍රසිද්ධියෙ මාධ්‍ය ඉස්සරහ කියන්නෙ. මම නැවතත් කියනවා, බැසිල් රාජපක්ෂගෙ සල්ලි තියෙන්නෙ තිරු නඩේෂන් ගාව. තිරු නඩේෂන්ගෙ අකවුන්ට් එක පෙන්නන්නකො. මල්වානෙ ගේ කාගෙද. ගේයි, වත්තයි බැසිල්ගෙ කියනවා. ඔප්පුව කාගෙද. ඔප්පුව තියෙන්නෙ තිරු නඩේෂන්ගෙ නමට. ඒ කියන්නෙ ෂුවර්ම කවුද බැසිල්ට දේපොළ තියාගන්න, …………… ඔය ජනවාරි මාසෙ නව වැනිදා පාන්දර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අරලියගහ මන්දිරේට ගියා නේද මහින්ද මහත්තයා හම්බෙන්න. කාත් එක්කද ගියෙ. තිරු නඩේෂන් එක්ක. මං පාර්ලිමේන්තුවෙදිත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයට කිව්වා, ඔයා එදා අරලියගහ මන්දිරේට ගියෙ තිරු නඩේෂන් එක්ක එක කාර් එකේ කියලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කිව්වා, නෑ වැරදියි, කාර් දෙකේ කියලා. ……. ‘
(ජවිපෙ නායක අනුර කුමාර දිසානායක 2017 දී.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twenty − 9 =