වැව් 5000 ක වැලි, පස් හා කාබනික ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය

ජල රැඳවුම් ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ වැව් 5000 ක ගොඩ වී ඇති වැලි, පස් හා කාබනික ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

එහිදී ඉවත් කරන රොන් මඩ ඇතුළු ද්‍රව්‍ය මැටි කර්මාන්ත, වැලි නිස්සාරණ, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා මාර්ග සංවර්ධන වැනි කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත බව ද මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් වේ.

රජය පවසන්නේ, වැව්තාවුළු හාරා එම වැව්වල ධාරිතාව වැඩි කිරීම ගොවීන්ගේ ප්‍රධාන ඉල්ලීමක් මත මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.
මෙය සිදුවන්නේ වසරකට වැව් 2000 ක් නිමකරමින් වසර තුනක් ඇතුලත අවසන් කරන බවද මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් වෙයි.
කෙසේ නමුත් වැවක් හැරීමේදී එය අදාළ නියමිත ක්‍රමවේදයට සිදුවන්නේද යන්න ප්‍රශ්නයකි.

පසුගිය දිනක තිස්ස වැව හෙවත් තිස්සමහාරාම වැව යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කර වැවෙහි පස් හා රොන්මඩ කැනීම සහ වැලි නිස්සාරණය කිරීමට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යංශය එක් ව නීති විරෝධී ව චීන සමාගමකට පවරා තිබිණි. පසුව විවිධ විරෝධයන් ඒ සඳහා එල්ල විය. එම වැව් කැනීම සහ වැලි නිස්සාරණය කිරීම මෙන්ම මෙම වැඩපිළිවෙල අතර ඇති අරමුණු එකක්ද යන්න ගොවි ජනතාවට සහ ගොවි සංවිධාන වලට ප්‍රශ්නයක් වී තිබේ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve − one =