“40%ක් විකුණුවට, පාලන බලය අපිට නම් සලකා බැලිය හැකියි”

- අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ

කෙරවලපිටිය යුගදනවි විදුලි බලාගාරයේ කොටස් වලින් 40%ක් ඇමරිකාවට පැවරුවද එහි පාලන බලය රජය සතු වන බවට විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඔවුන්ට සහතික වූ බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ පවසයි.

අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ පවසන්නේ මුදල් අමාත්‍යවරයා සහ නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේදී හෙළිවූ අයුරින් අදාල ඇමරිකානු සමාගමට යුගදනවි විදුලි බලාගාරයේ පාලන බලයක් නොලැබේ නම් එය සලකා බැලිය හැකි තත්වයක් බවයි.

අදාල ගිවිසුම අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත යොමු කළ යුතුව ඇති බව අමාත්‍ය වීරවංශ පවසන අතර අමාත්‍ය වාසුදේව නානයක්කාර පවසන්නේ, සිය අදහස් රජය විසින් නොසලකා හරින තත්වයක් උදා වී ඇති බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five + 1 =