“විෂයන් පහක් සමඟ සම්මාන දෙකක් තිබේ නම් උසස් පෙළ කළ හැකියි”

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ සෞන්දර්ය විෂයන් වලට පෙනී සිටි සිසුන්ට විෂයන් පහක් සමඟ සම්මාන දෙකක් තිබේනම් උසස් පෙළ හැදෑරිය හැකි බව අධ්‍යාපන ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව සෞන්දර්ය විෂයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පවත්වා ප්‍රතිඵල ලැබෙන තෙක් උසස් පෙළ හැදෑරිය හැකි බවද ලේකම්වරයා පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − fifteen =