සයිමන් ම ය සන්ධ්‍යාවක

තොප්පියක් ඔබින්නේ හිසකට
හිස්වැසුම් සොයන්නේ කුමකට
ඇස් දෙකක් දකින්නේ කපකට
කල්පයක් කියන්නේ දිනකට

නිම්තෙරින් එබෙන්නේ සඳවත
දුම් රැලින් නැ‍ඟෙන්නේ මඳහස
ඇස් දෙකෙන් පෙරෙන්නේ නිදහස
ෆිල්ටරෙන් පෙරෙන්නේ සෙනෙහස

මීවිතක් පුරන්නේ හවසට
මූඩියක් ඇරෙන්නේ පවසට
ප්‍රේමයයි පිරෙන්නේ විතකට
පාටියක් කියන්නේ පොතකට

ෆ්ලැට් එකක් කියන්නේ පැලකට
සුද්දිලයි පෙනේනේ මඟතොට
බයියොමයි දකින්නේ යමරෙට
වන්නියයි කියන්නේ කොළඹට.

– මංජුල වෙඩිවර්ධන

(නිදි නැති නිර්මල ඇසත අගිස්සක කඳුළක – 2014)
අද සයිමන් මහත්තය උපන් දවස
හතලිහෙ සැප්තැම්බර 15

(මායා නවගත්තේගම fb පිටුවෙන්)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

18 + 4 =