“කලාව රැදී ඇත්තේ ඉතා පැහැදිළිකම මත පමණක් නොවේ”

ආලෝකයෙන් ඇඳීම | 𝑷𝒂𝒊𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕
“𝑻𝒉𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒂𝒓𝒕 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒖𝒍𝒇𝒊𝒍𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒂 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒃𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒂 𝒏𝒆𝒆𝒅. 𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒆𝒅 𝑩𝒆𝒆𝒕𝒉𝒐𝒗𝒆𝒏’𝒔 𝑭𝒊𝒇𝒕𝒉 𝑺𝒚𝒎𝒑𝒉𝒐𝒏𝒚 𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍 𝒉𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒊𝒕. 𝑵𝒐𝒘 𝒘𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒍𝒊𝒗𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒊𝒕”. – Luis Kahn
මෙහි ඇති ජයාරූප වලින් මා සිදුකර ඇත්තේ “ආලෝකයෙන් ඇඳීමයි” (Drawing) ජයාරූප ගත කරන වස්තුවක් ඉතා පැහැදිළි විය යුතු යයි නියමයක් නැත. කලාව රැදී ඇත්තේ ඉතා පැහැදිළිකම මත පමණක් නොවේ.
Slow Shutter Speed යොදා මඳ වේගයෙන් නර්ථනය කලාත්මක ලෙස ආලෝකයෙන් අඳිනු හැකිය. එසේ අඳිනු ලබන රංගන ජයාරූපයක රේඛා, මෝස්‌තර සහ හැඩතල තුළ පැහැදිළිකම අභිබවා යන කලාත්මක බවක් ඇතියි මට සිතේ.
Photography යන වදන බිහිවුයේ ග්‍රීක භාෂාවේ 𝗣𝗛𝗢𝗧𝗢𝗦-𝗚𝗥𝗔𝗣𝗛𝗢𝗦 යන වචන ඒකාබද්ධ වීමෙනි. එහි ඇත්තේ ආලෝකයෙන් ඇඳීම යන සංකල්පයයි.
“ආලෝකයෙන් ඇඳීම” ඇත්තේ පැහැදිළි (Sharp) ජයාරූපයක පමණක් නොව මෙවැනි ජයාරූප තුළය යනු මගේ හැගීමයි.
“ආලෝකයෙන් ඇඳීම” යථා පරිදි අර්ථ නිරුපනය වන්නේද පැහැදිළි ජයාරූපයකට වඩා මෙවැනි ජයාරූපයක් තුලින් බව ඔබට පැහැදිළි වනු ඇත..

– හෙන්රි රාජකරුණා

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − twelve =