සාප වනු ඇත තොපට හැම දින.

නොදත් වටිනා කමක ජීවිත
උඩඟු වූ පාලක පැලැන්තිය
දමා දස අත විසිර යන ලෙස
දයාවක් නැති ලොවක රඟ දෙන..

එකෙක් නැහැ ඒ දෙස බලන්නට
දෙන්නෙ උඩ පැන වදන් බහුසුත
ගලන ඕජස් දින ගනන් තුල
සාප වනු ඇත තොපට හැම දින..

නොහැකි මුත් සති පන දෙවන්නට
කළ යුතුයි කළ හැකිව හැම දෙය
ගරුත්වය තුල දෙවා දන වෙත
නමට විතරක් දිලෙන්නට නොම..

විකුණ ගෙන කති තවත් උදවිය
මැරුණු මිනිසුන් නොසෑහෙන ලෙස
එනුය දවසක් දරුණු ලෙස තව
මිනිස් කම් නැති නොකර ගනු මැන..

බසිනු තල මත සඳලු පොලොවට
පය ගසා ලනු ලෙසට මිනිසත
සැබෑ තතු දැක ගෙනම හැබැහින
ඇවිත් බලනුය දොඩනු පෙර වද..

පද සහ ඡායාරුප – නලින් හේමන්ත කුමාර (fb)
22.08.2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three × 3 =