යන්නේ ආණ්ඩුව දැන් දැන් වැටි වැටිද?

ඇමතිල පත් කළත් වැඩ වෙනුවෙන් මැටිද
බොන්නත් නොමැත මේ වෙනකොට කිරි පිටිද
යන්නේ ආණ්ඩුව දැන් දැන් වැටි වැටිද
වැඩ බැරිකමද එය ඒ නැත්නම් හැටිද

⁣කරනව කොනක සිට ඉකොනොමියම සුද්ද
කොහොමද එන්න පෙර කට්ටිය කළ සද්ද
බොරවෙයි කියා හිතුවෙම අපිටත් හොද්ද
බැලුවම මොළ හතෙන්වත් පිහිටක් නැද්ද

ජීවත්වෙන එකත් දැන් නම් නැත ⁣පාසූ
පිහිටට ඇත්තෙ දෙව් බුදු නැත්නම් ජේසූ
උවමක් කියමි පාලකයන් ගැන නෑසූ
හරියට වගෙයි උන් කෙහෙළියමය වාසූ

– ප්‍රියන්ත කොඩිප්පිලි(fb)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × five =