ගෑස් මිල වැඩිවෙයි – නැති ලාෆ් ගෑස් වෙළඳ පොළට

දින ගණනාවක සිට වෙළඳ පොළේ නොතිබුණු ලාෆ් ගෘහස්ථ ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය එම සමාගමට අවසර ලබාදී ඇති අතර ඒ අනුව නව මිළ කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1,856ක් දක්වාත් කිලෝග්‍රෑම් 5ක ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 743ක් දක්වාත් ඉහළ දමනු ඇත.

නව මිල සංශෝධනයත් සමග ලාෆ් ගෘහස්ථ ගෑස් කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක සිලින්ඩරයක් රුපියල් 363කින් මිල වැඩිවී තිබේ.

කිලෝග්‍රෑම් 5ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල වැඩිවී ඇත්තේ රුපියල් 145කිනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two + nineteen =