වන්දි කමිටුවේ තීරණ පිළිගන්නේ නෑ ධීවරයෝ කියති

ගිනි ගත් ‘එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්’ නැව නිසා ධීවර කර්මාන්තයට සිදුව ඇති පාඩුව වෙනුවෙන් ගෙවීමට නියමිතව ඇති අතුරු වන්දිය පිළිගැනීමට තමන් සූදානම් නැති බව මීගමුවේ ධීවර ජනතාව පවසති.

මෙම වන්දි කමිටුව විසින් මාදැල් හිමියන්ට රුපියල් 6,00,000.00ක් ද, දැනට විනාශකාරී පන්න ක්‍රමයක් සේ සැලැකෙන ‘බොටම් ට්‍රෝලින්’ සඳහා රු 80,000.00ක් ද වශයෙන් විශාල මුදලක් නිර්දේශ කරනු ලැබ තිබේ. එහෙත්, කලපු ධීවරයන්ට රුපියල් 15,000.00ක් ද, තෙප්පම් ධීවරයන්ට රුපියල් 15,000.00ක් ද, කුඩා බෝට්ටු ධීවරයන්ට රුපියල් 20,000.00ක් ද වශයෙන් සුළු මුදලක් ලබා දීමට මෙම වන්දි කමිටුව නිර්දේශ කර ඇතැයි ධීවරයෝ පවසති.

ආණ්ඩුව විසින් පත් කරන ලද මෙම ‘වන්දි නිර්දේශ කමිටුවේ’ සංයුතිය ගැන  ධීවර සංවිධාන නියෝජිතයෝ සැක පළ කරති.

ධීවර සංවිධානවලින් යැයි පවසමින් මෙම වන්දි කමිටුවට පත් කර ගනු ලැබ තිබෙන්නේ රජය විසින් අටවා ගත් ධීවර සංවිධානයක ධීවරයකු නොවන පුද්ගලයකු  බව ධීවර සංවිධාන පවසයි.●

ආර්. ජයසේන – මීගමුව
Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 + 14 =