ගුරු-විදුහල්පතිවරු අද (02) නිකවැරටියේ දී විරෝධතා

කොතලාවල පනත හකුළාගනු!, අධ්‍යාපන අර්බුදයට සහ ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවයට විසඳුම් ලබාදෙනු ! ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති උද්ඝෝෂණය අද (02) නිකවැරටියේදී පැවැත්විණි. නිකවැරටියේ නඟරය වසාගනිමින් ප්‍රදේශයේ ගුරු විදුහල්පතිවරුන් මේ සඳහා එක්ව සිටියේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nine − one =