කඳුළ

සින්නක්කරවම හැම දේ ම නුඹෙ නමට ලියද්දී…
හිතුණෙ නෑ තනිවේවි දවසක දුක හදේ පිරෙද්දී …
ප්‍රේමයෙන් මත්වෙලා මට මාව නැතිවෙද්දී….
උඹම විතරයි තනි රැක්කෙ ඇස් කෙවෙනි රිදෙද්දී….
දුන්න දිවුරුම් වචනයක් විතරක් වෙද්දී….
මේ හිතත් පැළුණා සත්කඩට බලන් ඉද්දී….
දන්නවද….
මේ හැම දේ ම ප්‍රේමයයි නම් දරද්දී…
ඇස් කෙවෙනි තෙත් වෙනවා වටිනාකම් ගිලිහෙද්දී…

 

මහී
Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × four =