රුපියල් මිලියන 65,000ක ව්‍යාපෘතියක් නවතී : යකඩ විකුණා වැටුප් ගෙවයි !

2020 වසර අවසන් වන විට වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිතව පැවැති ඉහළ ඇළහැර ඇළ ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමට ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය තීරණය කර ඇත.

රුපියල් මිලියන 65,000ක් වියදම් කරමින් මොරගහකන්ද ජලාශයේ සිට උතුරුමැද ගොවි පවුල් ලක්ෂයකට ජලය සැපයීමේ අරමුණෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ අතර, මොරගහකන්ද ජලාශයේ සිට කිලෝමීටර 95ක් පමණ දුරකින් පිහිටි මහකනදරාව වැව දක්වා මේ ඇළ මාර්ගය ඉදි කිරීම් සඳහා සැලැසුම් තිබිණි.

අදාළ ඉදි කිරීම් භාරව කටයුතු කළ පෞද්ගලික සමාගම මඟින් එහි සේවකයන්ට වැටුප් පවා ගෙවා නැති බව හෙළි වී තිබේ. ඒ අනුව දැනට එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා යොදා ගත් යකඩ කපා විකුණා සේවක වැටුප් ගෙවීමට තීරණය කර ඇත.

ඇළහැර වනජීවී කලාපය මැදින් මේ ඇළ උමං මාර්ගයක් ලෙස ඉදි කරමින් පැවැති අතර, ඇතැම් ස්ථානවල අඩි තිහක පමණ ගැඹුරට හෑරීමෙන් ඒවායේ වතුර පිරී තිබෙන බවත්, විවිධ ඉදි කිරීම් සඳහා යොදාගෙන තිබූ කම්බි ඉදිරී තිබීමෙන් මේ ඇළට වැටෙන සතුන්ට ගොඩ යාමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී තිබෙන බවත් ඇළහැර අඩවි වන නිලධාරී ඩබ්ලිව්. ඩී. බණ්ඩාරනායක ප්‍රකාශ කර ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen − sixteen =