කුලියාපිටියට රොදබැඳි ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති

අධ්‍යාපනය විකිණිමේ හා මිලිටරීකරණය කිරීමේ කොතලාවල පනත හකුළාගනු!, අධ්‍යාපන අර්බුදයට සහ ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවයට විසඳුම් ඉල්ලා කුලියාපිටියට රොදබැඳි ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති එකතුව! අද (28) දිනයේ විරෝධතාවයේ නිරත විය.

මෙම විරෝධතාවයට වයඹ පළාතේ ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහබාගි වූ බව කුලියාපිටිය අප වාර්තාකරු පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one + fifteen =