ගුරු ,විදුහල්පතිවරුන්ගේ විරෝධතාවය මහියංගන නඟරයේදී

ගුරු ,විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා වහා ඉවත් කරනු!, ආණ්ඩුවේ මර්දනය නතර කරනු ! අධ්‍යාපනය විකිණිමේ හා මිලිටරීකරණය කිරීමේ කොතලාවල පනත හකුළාගනු! වසර 24 ක් අහිමි කළ ගුරු විදුහල්පති වැටුප් වහා ලබා දෙනු! යන ඉල්ලීම් රැසක් මුල් කර ගනිමින් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති එකතුව අද(28) මහියංගන නගරයේ විරෝධතාවයක් පැවැත්විණ.

මෙම විරෝධතාවයට පළාතේ ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහබාගි වූ වී සිටියේය.

අද මහියංගන නගරයේදී පැවති ගුරු විරෝධයට එක්වූ දැවන්ත ගුරු පිරිසෙන් නගරය පිරී ගියේය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × 3 =