නාවල විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිට ආචාර්යවරුන්ගේ විරෝධතා

නිදහස් අධ්‍යාපනය වනසන – අධ්‍යාපනය මිලිටරීකරණය කරන කොතලාවල පනතට එරෙහිව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය මඟින් අද(28) විශ්වවිද්‍යාල ඉදිරිපිට විරෝධතා පැවැත්විණ.
මීට සමගාමීව කොතලාවල පනතට විරෝධය පළ කරමින් සියලු Online දේශන වලින් අද දිනයේ ඉවත් වීමටත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු කටයුතු කරන ලදි.
මේ අතර සියලු රජයේ විශ්වවිද්‍යාල ඉදිරිපිට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් විරෝධතා පැවැත්වීමට කටයුතු කළ අතර නාවල විවෘත විශ්ව විද්යාලය ඉදිරිපිට ද විරෝධතාවය පැවැත්විනි.

     

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × 1 =