රැකියා අහිමි වූ සමෘද්ධි සේවකයන්ට ප්‍රමුඛතාව දෙන්න

සමෘද්ධි බැංකු පරිගණකගත කිරීමට සේවකයන් බඳවා ගනිද්දී, රැකියා අහිමි වූ සමෘද්ධි පරිගණක සහකාරවරුන්ට ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙන්නැයි රැකියා අහිමි වූ සමෘද්ධි සහකාරවරුන්ගේ එකමුතුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත ලිපියක් යවමින් ඉල්ලා සිටියි.
මෙලෙස රැකියා අහිමි වූ 1,583 දෙනකු සිටින බවත්, ඔවුන් වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත් වූ පසු ඉවත් කළ පිරිසක් බැවින්, මෙම පිරිසට ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙන්නැයි ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති. 2019 සැප්තැම්බර් මස 11 වන දින සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අත්සනින් ස්ථිර පත්වීම් ලෙස මෙම කණ්ඩායම බඳවා ගත් බව පවසන මෙම එකමුතුව දේශපාලන පදනමින් තොරව සම්මුඛ පරීක්ෂණ හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයකින් මොවුන් බඳවා ගත් බව ද කියා සිටියි.
නමුත් කිසිදු විමර්ශනයකින් තොරව සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් 2020 පෙබරවාරි 17 දින නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයකින් සිය පත්වීම් අවලංගු කර ඇති බව ද ඔවුහු පවසති. වසරකටත් වැඩි කාලයක් මෙම පිරිස රැකියා විරහිතව අසරණව සිටින බැවින්, ආරම්භ වී ඇති සමෘද්ධි බැංකු පරිගණක ජාලගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙළේ දී රැකියා අහිමි වූවන්ට ප්‍රමුඛතාව දෙන්නැයි ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one + fourteen =