ගුරුවරුන්ට කාලකන්නි කියන කාලකන්නි ආණ්ඩුවේ මර්දනයට එරෙහිව ගුරු විදුහල්පති වරු මීගමුවේ

“ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව විසඳනු !, නිරෝධායනය මුවාවෙන් ගෙනයන මර්දනය නවතනු !, නිදහස් අධ්‍යාපනය වනසන කොතලාවල පනත හකුලා ගනු ! මෙන්ම ගුරුවරුන්ට කාලකන්නි කියන කාලකන්නි ආණ්ඩුවේ මර්දන, පෞදගලීකරන හා මිලිටරීකරණ ක්‍රියා පිළිවෙත්වලට එරෙහිව ගුරු විදුහල්පති හා මීගමු පුරවැසි සටන අද (2021.07.15) මීගමුව කොප්පරහන්දියේ පැවැත්වෙන අයුරු…

මේ සඳහා ගුරු විදුහල්පති එකමුතුව සමඟ සංවිධාන ගණනාවක් එක්ව සිටියේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen − eight =