ආගමික ස්ථාන ජනතාවට විවෘතයි, මංගල උත්සව සඳහා 150 ක් පමණයි

අද සිට පන්සල්, පල්ලි, කෝවිල් ඇතුළු පූජනීය ස්ථාන විවෘතව තැබීමට අවසර දෙමින් පවත්නා සංචරණ සීමාවන් තවදුරටත් ලිහිල් කරමින් නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර තිබේ.

විවාහ මංගල උත්සව පැවැත්වීමට උපරිමය පුද්ගලයින් 150 කට යටත්ව සහ එළිමහන් වෙළදාම හා සතිපොල සඳහාද අවසර ලබාදී ඇති අතර වැඩමුළු, සම්මන්ත්‍රණ යනාදියද පුද්ගලයින් 50 කගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීම නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මගින් අවසර ලබාදී ඇත.

දැනටත් කල්දමා ඇති සහ අලුතින් පවත්වන සියලුම විභාග පැවැත්වීමට අවසර හිමිව ඇති අතර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානද විවෘත කිරීම, සාප්පු සංකීර්ණද විවෘත කිරීමට මෙන්ම බාබර් සාප්පු ඇතුළු රූපලාවාන්‍යගාරද විවෘත කිරීමටද නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මගින් අවසර ලබාදී ඇත.

නිමි ඇඳුම් වෙළෙඳසැල් යළිත් වරක් විවෘත කිරීමට අවසර ලබාදී ඇතත් ඒවා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට යටත්කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් තවදුරටත් බන්ධනාගාර සඳහා අමුත්තන් පැමිණීම තහනම් කර ඇති අතර වැඩිහිටි හා ළමා නිවාසවලටද අමුත්තන් පැමිණීම තහනම් කර තිබෙනවා.

සිනමා ශාලාද ආසන ධාරිතාවයෙන් 50% ක සීමාවකට යටත්ව විවෘත කිරීමට අවසර ලබාදී ඇති අතර ස්පා, හෝටල් හා විවේකාගාරද විවෘත කිරීමට අවසර ලැබෙනවා.

මේ අතර තවදුරටත් කැසිනෝ, රාත්‍රී සමාජ ශාලා හා ඔට්ටු මධ්‍යස්ථාන වසා තැබෙනු ඇති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × five =