අදත් (01) ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

ස්ත්‍රික්ක 3ක අයත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අදත් (01) උදෑසන 6.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කර තිබේ.

මෙලෙස හුදකලා කළ ප්‍රදේශවන්නේ

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

මහනුවර පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,
සුදුහුම්පල බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වෙළමැද පාරගම

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

කොත්මලේ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,
ඩන්සිනන් ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මැද කොටස

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

කයිට්ස් පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,
කරෛයිනගර් ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කල්ලිත්තේරු කොටස
කලවන්තාලව් කොටස

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

18 + 14 =