කුමන්ත්‍රණ එපා ! වගාවට සුදුසු පොහොර ලබාදෙන්න

කුමන්ත්රණ එපා ! වගාවට සුදුසු පොහොර, බෙහෙත් වහා ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලා සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ ගොවීන් ගල්ගමුව ඉහල ගිරිබාවේදී පැවැත්වූ උද්ඝෝෂණය!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × four =