අද (26) අලුයම 6 සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කරයි

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද (26) අලුයම 6 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

එම ප්‍රදේශ වන්නේ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
කිරිබත්ගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
නාහේන

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
මාවනැල්ල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
හිගුල් ඔය
මහවත්ත

දෙහිඕවිට පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
ඩෙන්ස්වර්ත් වත්ත (අල්ගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ)

කෑගල්ල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
හැළමඩ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

17 + seventeen =