ඉතා දුර්ලභගණයේ ඡායාරූපයක් පිළිබඳව දැනකියා ගනිමු

පහතින් දැක්වෙන ඡායාරූප වූ කලී ලොව ඉතා දුර්ලභ සේම චිත්‍රකලා ඉතිහාසය අතින් ගත් කල්හි ඉතා වැදගත් ඡායාරූපයක් බව පෙනේ. එනම්, ප්‍රංශ මහා චිත්‍රශිල්පියකු වන පෝල් ගොගෑන් ( Poul Gauguin 1848 – 1903 ) හා ඕලන්දය ජාතික මහා චිත්‍රශිල්පියකු වන වින්සන්ට් වෑන්ගෝ ( Vincent Van Gogh) ජීවමානව පෙනී සිටින ලොව ඇති එකම ඡායාරූපය වන්නේය. මෙම ඡායාරූපය ගෙන ඇත්තේ 1887 දී බව කියැවේ.
විශේෂ කාරණා —-
මෙහි පෝල් ගොගෑන් අසුන්ගෙන ඇත්තේ දකුණුපස දෙවැනි පුද්ගලයා වශයෙනි. වින්සන්ට් වෑන්ගෝ අසුන්ගෙන ඇත්තේ වම්පස තෙවැන්නා වශයෙනි.
ඡායාරූප උපුටා ගැනීමක් සේ සලකන්න.
පූජ්‍ය ඇතිපොළ මංගල හිමි (fb)

                     Pual Gauguin 1848 – 1903

Vincent Van Gogh’s 1853 – 1890 )

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twenty + eleven =