පවත්නා තැනින් දශමයක් හෝ ඉහළට සමාජය ඔසවා තැබීමට උත්සාහ ගන්නා මිනිසුන් වෙනුවෙන්

හෙටත් ඉර පායයි
මල් පිපෙයි සුවද දෙයි
කුරුල්ලන් ගී ගයයි
තුරුපත් ද සිනාසෙයි

ඉතින් අවදිව එන්න
ඒ දසුන් දැක ගන්න
හිතට ශක්තිය ගන්න
ඔබෙ මෙහෙය පුද දෙන්න

බතක් නොයිදෙන පැළක
හරි මගක් නැති සිතක
නව පැතුම් දල්වන්න
සැනසුමක් ගෙන දෙන්න
ඔබට හැක හිරු වන්න

අපවාද පැමිණේවි
විඩාවන් ගෙන දේවි
එපා ආපසු යන්න
හිතට වීරිය ගන්න
ඔබට හැක ජය ගන්න

පවත්නා තැනින් දශමයක් හෝ ඉහළට සමාජය ඔසවා තැබීමට උත්සාහ ගන්නා මිනිසුන් වෙනුවෙන්
– අයනි පෙරේරා

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 + 3 =