පොන්මනීගෙන් …

අරන් එන්නට තිබුනෙ ජීවිතේ පමණකී
තාලියට වඩා අයදින යමක් මට නැතී
කෝවිලක, කුරුසියක වර්ගඵල කර කැවී
ජීවිතේ සමපාත වෙන තැනක් සෙව්වෙමී.

සීදනම්* මතක් වී සිහිනෙනුත් ගැස්සෙතී
දුවක ලද පෙළපතට දුකම පිටපත් වෙතී
මකා යළි සකසන්න කෝවකට පින් නැතී
ගැහැණු අපි මේ තරං මිළ අඩුද සැකයකී.

”ස්රෝජගෙ” හීනේ රෑ මැදට විත් නවතිතී
අප්පටත් අන්නටත් දිවිය දිගු පාපෙකී
අම්මෙ නුඹ හිනහියන් නොහිත රට්ටුන් වැකී
ඔහුට ඕනෑ කීවේ ” පොන්මනී”* පමණකී.

ආයෙමත් ඉපදෙන්න වුනොත් ගැහැණියක වී
”අනන්දන්” එන්න අරගෙන යන්න මා යළි
අලුත් පිටපතේ අග සිනාවක් ලියන ලෙස
ටෙලිග්‍රෑමෙකින් ”පතිරාජ ”ගෙන් ඉල්ලමි .

(සීදනම් – දෙමළ බසින් දෑවැද්ද
පොන්මනී – දෙමළ බසින් රන් මැණික
පතිරාජගේ ” පොන්මනී ” දෙමළ චිත්‍රපටය )
– සඳරැසී සුදුසිංහ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − seven =