“බැසිල් රාජපක්ෂ හිටියනම් තෙල් මිල ඉහළ දාන්න දෙන්නෙත් නෑ”

- නිමල් ලන්සා

ඉන්ධන මිල වැඩිකිරීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා අද පැවසුවේ බැසිල් රාජපක්ෂ සිටියා නම් ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට ඉඩ නොදෙන බවයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා පැවසුවේ
“ඉන්ධන මිල ඉහළ දාන්න මේ අවස්ථාව නෙමෙයි. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා කියන්න තියෙනවා නම් දෙයක් එතුමා කෙලින් කියන කෙනෙක්. ඒ නිසා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා හිටියා නම් මේ වෙලාවෙ ඉන්ධන මිල ඉහළ දාන්න දෙන්නෙත් නෑ. එතුමා මේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. අපි ඛනිජ තෙල් ඇමතිතුමාටත් කියන්නේ ඉන්ධන මිල අඩු කරන්න මැදිහත් වෙන්න. ඛනිජ තෙල් ඇමතිතුමා A ද, B ද, C ද කියන ඒක අපිට අදාළ නෑ. සාගර කාරියවසම් ප්‍රකාශකළේ බිම් මට්ටමේ ජනතාවගේ හඬ විය යුතුයි.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − 6 =