වත්මන් ආණ්ඩුවේ නොමැති ඇමති ධුරයක් නාමල් ට

තරුණ හා ක්‍රීඩා කැබිනට් ඇමති නාමල් රාජපක්ෂට ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ධුරයද ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව ඔහු අද (03) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ එම රාජ්‍ය ඇමති ධුරයේ දිවුරුම් දී ඇත.

ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන ලෙස අමාත්‍යාංශයක් වත්මන් ආණ්ඩුවේ නොමැති අතර මෙය නවතම අමාත්‍යංශයකි.

ඒ අනුව තරුණ හා ක්‍රීඩා, කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයට අමතරව ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ධුරයද නාමල් රාජපක්ෂ විසින් දරුනු ලැබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nine − seven =