තවත් එක් වතාවක්

සිනාවෙන්නට වරම් අයැදිමි තවත් මට එක වතාවක්
විඳින්නට නිම් පුරා ඇතිරෙන සුමුදු මල් සුවඳක්…
නිවා සරතැස ඔහේ විසිරෙන නීල දිය දෝතක්
සිඹින තුරු මුව මඬල
වැළපෙයි තියා කඳුලැල්ලක්…
ලියා දුන් කවි තියා පපුතුර ප්‍රේමයේ සුවඳක්
ඈත දුර උඩු හුළඟේ මැකුනා ස්නේහයේ හැඟුමක්…

 

■  ටී. ටී. උදිත සත්කුමාර
Leave A Reply

Your email address will not be published.

10 − ten =