ඉන්දියාවේ දහනව ලක්ෂයකට රටක් අහිමි කර කඳවුරු වලට ගාල් කරයි

ඉන්දියාවේ ඇසෑම් ප්‍රාන්ත බලධාරීන් විසින් පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇති ‘පුරවැසියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ජාතික ලේඛනයේ ‘ අලුත්ම පිටපත අනුව, එම ප්‍රාන්තයේ පදිංචිකරුවන් දහනව ලක්ෂයකට පමණ ඉන්දියානු පුරවැසිභාවය අහිමි කිරීමක් සිදු කරනු ලැබ ඇත.

ඇසෑම් ප්‍රාන්තයේ පුරවැසියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ජාතික ලේඛනයෙහි 1971 මාර්තු මස 24 වෙනිදිනට පෙර තමන් එම ප්‍රාන්තයට පැමිණ සිටි බව තහවුරු කළ හැකි පුරවැසියන්ගේ ලැයිස්තුවක් ඇතුළත් වෙයි.

1971 මාර්තු මස 24 යනු බංග්ලාදේශය පාකිස්ථානයෙන් වෙන්ව වෙනම රාජ්‍යයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද දවසට පෙර දිනයයි.

එම ලියාපදිංචි කිරීමේ ජාතික ලේඛනයේ නම් ඇතුළත් නොවන ජනතාවට එදිනට පෙර තමන් ප්‍රාන්තයේ ජීවත් වූ බව තහවුරු කිරීම සඳහා දවස් 120ක කාලයක් දී ඇත.

මේ අනුව, ඇසෑම් ප්‍රාන්තයේ පුරවැසියන් හැටියට පිළිනොගත් දහනව ලක්ෂයක අනාගත ඉරණම කුමක්ද යන්න පැහැදිලි නැත. එහෙත් අනවසර බංග්ලාදේශ් ජාතිකයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා එවැනි වැඩ පිළිවෙලක් අවශ්‍ය කරන බව ඉන්දියාව පවසයි.

පුරවැසි අයිතිය සහතික කළ නොහැකි විදේශිකයන් යයි සැක කෙරෙන දහස් ගණනක් ජනතාව ඇසෑම් ප්‍රාන්තයේ සිරගෙවල් තුළ පිහිටි රැඳවුම් කඳවුරුවල දැනටමත් සිරකර තබා ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.

BBC

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 + 5 =