බස්නාහිර පළාතෙන් ඊයේ (21)ආසාදිතයින් 1,697 ක්

බස්නාහිර පළාතෙන් ඊයේ (21) දිනයේ නව කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,697 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

ඊයේ හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 3,547ක් වන අතර මේ අතරින් ආසාදිතයින් 9ක් විදේශගතව සිටි පැමිණි පිරිසකි. මේ අතරින් බස්නාහිර පළාතෙන් ඊයේ (21) දිනයේ නව කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,697 ක් හදුනාගෙන තිබේ.

මේ අතරින් ආසාදිතයින් 800 ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් , 617 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 280 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

thirteen + 7 =