වරාය නගරයෙන් රාජ්‍ය භාෂා හැළෙයි !

කොළඹ වරාය නගරය අභ්‍යන්තරයේ පිහිටි උද්‍යානයක නාම පුවරුව සම්බන්ධයෙන් සංවාදයක් ඇති වී තිබේ.

මේ උද්‍යානයේ නාම පුවරුවෙන් රාජ්‍ය භාෂාවක් වන දෙමළ භාෂාව ඉවත් කර, චීන භාෂාව යොදා තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fourteen + 19 =