තවත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 42ක් 17 සදුදා සිට හුදකලා කරයි

දිස්ත්‍රික්ක තුනක ග්‍රාම සේවා වසම් 42ක් හුදකලා කළ බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්විමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසයි.
මේ අනුව කුරුණෑගල, මඩකළපුව සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවල වසම් 42ක් මෙසේ හුදකලා බවට ප්‍රකාශ කර ඇත.

දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි පනවා ඇති සංචරණ සීමා හේතුවෙන් මෙම හුදකලා කිරීම් 17 වන සඳුදා පෙරවරු 4.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන බවද පවසයි.

මේ අනුව

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය-

කිරන්කුලම් පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්

වේලාපොඩි පාර ප්‍රදේශය
කනකිඅම්මාන් කෝවිල පාර වෙරළබඩ ප්‍රදේශය
150 සී ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ
වැව පාර මංචෝනා දෙසට ප්‍රදේශය
වේවින් මිල් මාවත ප්‍රදේශය
150 බී ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ
ලකේ මාවත විතන්‍ය ප්‍රදේශය,
අප්පුහාමි මාවත වෙරළබඩ ප්‍රදේශය

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ-

පෙරියතුමුනේ (226) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මලින්තුරේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
රහුමානියා නගරය (225) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
සින්න කින්නියා (225 ඒ) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මන්චෝලි (225 ඩී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කට්ටෙයාරු ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කුරින්චකර්නි ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මුනාචචෙනෙයි ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කින්නියා පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
කින්නියා (226 ඩී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
පෙරිය කින්නියා (225 බී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කුට්ටිකරච්චි (226 ඊ) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
අහුතර් නගරය ග්‍රාම නිලධාරි වසම

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ-

දොඩම්පොත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසම
නාරංගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
වත්තේගෙදර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කටුගම්පොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කවුඩුමුන්න ග්‍රාම නිලධාරි වසම
හමනාගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
වෑත්තෑව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මුම්මානා ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මාහරගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම
පහල මැද්දෙපොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
ඉහළ මැද්දෙපොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කෝඳුරුවාවල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මාහින්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
සියඹලාවලාන ග්‍රාම නිලධාරි වසම
බෝපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
ඉහළ ලබ්බල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
පහල ලබ්බල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මත්තේගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම
වැල්ලෑව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
ගිරිඋල්ල පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්
හමන්ගල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
නාරංගොඩ උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
නාරංගොඩ දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
බටපොතැල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මල්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම

දිස්ත්‍රික්ක 02කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 08 කට පනවා තිබූ හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර එය ක්‍රියාත්මක වනුයේ 17 වන සඳුදා පෙරවරු 4.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන බවද පවසයි.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ

උප්පුවේලි පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්,
අන්දකුලම් ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ සුභදු මාවත

චීනවරාය පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්,
කවත්තිකුඩා ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ විජේරත්න මාවත

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ

දොඩංගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්,
බෝඹුවල වයඹ (728 සී) ප්‍ර දේශය
බෝඹුවල උතුරුමැද (728 බී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
බෝඹුවල නිරිත (728 ඩී) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
බෝඹුවල දකුණ මැද (728) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
බෝඹුවල ගිනිකොණ (728 ඊ) ග්‍රාම නිලධාරි වසම
බෝඹුවල වයඹ (728 ඒ) ග්‍රාම නිලධාරි වසම

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fifteen − 2 =