පිළියන්දල නගරයට ඇතුල්වීම සහ නගරය හරහා ගමනාගමනය තහනම්

පිළියන්දල නගරයට ඇතුළු වීම, පිටවීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තහනම් කර ඇති බවත් විකල්ප රථවාහන සැලැස්මක් පොලිසිය විසින් සකස් කර ඇති බවත් වාර්තා වේ.

අද උදෑසන සිට පිළියන්දල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ කොළමුන්න සහ මාම්පේ බටහිර යන ග්‍රාමනිලධාරි කොට්ඨාශ හුදකලා කිරීමේ තීරණයෙන් පසුව මෙම හදිසි තීරණය ගෙන ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩබ්.පී. ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා විසිනි.

මේ වන විට පිළියන්දල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශ මෙසේය

දම්පේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
බටකැත්තර උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
කැස්බෑව දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
පැළැන්වත්ත බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මාකන්දන නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මාවිත්තර උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මඩපාත ග්‍රාම නිලධාරී වසම
ගොරකාපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම
නාම්පමුණුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම
පැළැන්වත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
හොන්නත්තර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
දැල්තර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
හල්පිට ග්‍රාම නිලධාරි වසම (570)
කැස්බෑව නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මාකන්දර බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
නිවුන්ගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම
පොල්හේන ග්‍රාම නිලධාරි වසම
නිවන්තිඩිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මාම්පේ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම

කොලමුන්න ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මාම්පේ බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × five =