මැයි මස 30 දක්වා සියලු පළාත් අතර සංචාරණ සීමා පැනවීමට නියෝග

දිනින් දින වර්ධනය වෙමින් පවතින කොවිඩ් 19 වසංගතය පිටුදැකීම සඳහා සියලු පාර්ශවයන් සමග ජනාධිපතිවරයා පැවැත්වූ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මැයි මස 30 වැනිදා දක්වා සියලු පළාත් අතර සංචාරණ සීමා පැනවීමට තීීීීීරණය කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

මේ සමඟම
පිරිස් එක් රැස් වී කරන සියලු සම්භාෂණ අවස්ථා අවලංගු කිරීමටත්,
වෙළෙඳ ආයතන තුළට පිවිසීමේ හා රැදී සිටිය හැකි පුද්ගල සංඛ්‍යාව සීමා කිරීමටත්,
ආසාධිතයන් බහුලව හමුවන ප්‍රදේශ හුදකලා කිරීම
වැනි ආරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමට ජනාධිපතිවරයා අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

17 − four =